Trung tâm thông tin Hải Phòng

Đôi nét về Sở thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì hệ thống thông tin- tư liệu kinh tế - xã hội của thành phố. Tổchức quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống Hội nghị truyền hình của thành phố. Bảo đảm kỹ thuật và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng máy tính trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ và tổ chức triển khai các hoạt động thông tin báo chí

Website: hicc.vn

NHỮNG SẢN PHẨM DCC MEDIA ĐÃ THIẾT KẾ